Zrealizované projekty

Autobusová zastávka

Mesto Revúca

Realizáciou projektu došlo k skvalitneniu spojenia mesta a vidieka v súlade so špecifickým cieľom 5.1.2, zvýšeniu kvality poskytovaných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci verejnej autobusovej dopravy, zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta a taktiež zatraktívneniu čakacieho priestoru pre cestujúcich. 

Projekt naplnil stanovené ciele, bola vybudovaná 1 moderná autobusová solárna zastávka ktorá sa stala prínosom aj pre zlepšenie podmienok života miestnych obyvateľov a vytvorili sa podmienky, ktoré prispievajú k zotrvaniu obyvateľstva v území mesta a v regióne MAS.

Celková výška projektu: 22 029,60 €

Výška príspevku: 20 928,12 €

Nákup osobného automobilu pre poskytovanie terénnych, komunitných a sociálnych služieb v meste Jelšava

Mesto Jelšava

Celková výška projektu: 19 980

Výška príspevku: 17 982

Interiérové vybavenie šatní Zariadenia opatrovateľskej služby "Cilka" v Revúcej

Mesto Revúca 

Projektom bol naplnený cieľ vytvoriť dôstojné pracovné podmienky a zázemia pre zamestnancov sociálnej a opatrovateľskej služby mesta Revúca v zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“, zakúpením interiérového vybavenia zrekonštruovaných priestorov – šatní pre personál.

Realizáciou projektu sme dosiahli zlepšenie kvality a ponuky služieb pre zamestnancov/obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 7 700

Výška príspevku: 7 315

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok pri obecnom úrade

Obec Lubeník 

Celková výška projektu: 28 893,67

Výška príspevku: 27 448,99

Inovatívna piliarska výroba JaM-LIMBA, s.r.o.

JaM-LIMBA, s.r.o.   

Projekt bol zameraný na vybudovanie služieb piliarskej výroby novo založenej spoločnosti JaM-LIMBA, s.r.o.  so zameraním na lokálny a regionálny trh. Obstaraním a zakúpení technológie kmeňovej pásovej píly s príslušenstvom je spoločnosť schopná realizovať dodávky stavebného a stolárskeho reziva presne na mieru podľa požiadaviek zákazníka, bez výroby reziva na sklad. 

Celkovým prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti, tvorba pracovného miesta a využívanie miestnej suroviny, čím, projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti územia MAS rozvoja miestnej ekonomiky.

Celková výška projektu: 34 250

Výška príspevku: 18 837,50

Modernizácia autobusovej zastávky v obci Gemerská Ves

Obec Gemerská Ves 

Realizáciou projektu bola výmenu autobusovej zastávky s osadeným fotovoltaickým panelom zabezpečujúcim elektrickú energiu pre LED osvetlenie zastávky a USB port pre nabíjanie telefónov. Autobusová zastávka slúži na pohodlné trávenie času pre ľudí/obyvateľov čakajúcich na autobusové spojenie.

Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kvality a ponuky služieb pre obyvateľstvo a zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v území MAS.

Celková výška projektu: 11 992,33

Výška príspevku: 11 392,72

Modernizácia autobusových zastávok v obci Ratkovské Bystré

Obec Ratkovské Bystré

Realizáciou projektu bola výstavba 2 ks autobusových prístreškov s osadenými fotovoltaickými panelmi zabezpečujúcim elektrickú energiu pre LED osvetlenie zastávky a USB port pre nabíjanie telefónov. Autobusové zastávky slúžia na pohodlné trávenie času pre ľudí/obyvateľov čakajúcich na autobusové spojenie..

Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kvality a ponuky služieb pre obyvateľstvo a zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v území MAS.

Celková výška projektu: 26 515,84

Výška príspevku: 25 190,04

Rozšírenie služieb Skiba s.r.o.

Skiba s.r.o.

V rámci projektu boli zakúpené stroje na špeciálne účely poskytovania stavebných prác pri výstavbe cyklo-infraštruktúry, t.j. budovanie cyklotrás a bike parkov.

Projekt prispieva najmä k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu a to podporou zamestnanosti (vytvorením 0,5 pracovného miesta vo firme), zvýšením konkurencieschopnosti firmy a tým aj regiónu, rozšírenie poskytovaných služieb a zníženie chudoby v regióne MAS.

Celková výška projektu: 90 044

Výška príspevku: 49 524,20

Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca

Mesto Revúca

Projektom bol naplnený cieľ rekonštruovať/opraviť chodníky v meste Revúca na uliciach: Pavla Dobšinského, Reussova, 1. mája, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Okružná a Fraňa Kráľa.

Zrealizovaním projektu sa zlepšili podmienky života miestnych obyvateľov a vytvorili sa podmienky, ktoré prispievajú k zotrvaniu obyvateľstva v území mesta a v regióne MAS.

Celková výška projektu: 104 850,56

Výška príspevku: 99 608,03

Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb – obec Chyžné

 Obec Chyžné

Projektom bol naplnený cieľ zabezpečiť prepravu obyvateľov za účelom

dostupnosti absentujúcich služieb v oblasti hromadnej dopravy osôb ako jedinej možnej prepravy a tým sa prispelo ku kvalite služieb obyvateľstvu a k prepojenosti obce s vidieckymi centrami, mestami Revúca a Jelšava.

Celková výška projektu: 30 700

Výška príspevku: 29 165

Inovácie spoločnosti MAHOLZ s.r.o

MAHOLZ s.r.o.

Projekt bol zameraný rozšírenie poskytovaných služieb spoločnosti MAHOLZ s.r.o v oblasti manipulácie  materiálu, zemných a stavebných prác. Cieľom projektu bol nákup inovatívnych pracovných strojov (kolesový nakladač a pásové rýpadlo) s mnohými funkciami, ktoré uľahčia každodennú prácu na stavenisku.

Celkovým prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je naplnenie priority stratégie CLLD  - Rozvoj malého podnikania a lokálnej zamestnanosti, t.j. zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti a tvorba pracovného miesta. Projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti územia MAS rozvoja miestnej ekonomiky.

Celková výška projektu: 95 120,- €

Výška príspevku: 49 462,40 €

Zvyšovanie kvality terénnych komunitných sociálnych služieb v Lubeníku

Obec Lubeník

V rámci projektu bol realizovaný nákup motorového vozidla pre účely poskytovania sociálnych služieb pre terénnych pracovníkov obce Lubeník. Motorové vozidlo prispelo k zlepšeniu a zvýšeniu kvality poskytovania terénnych komunitných a sociálnych služieb a opatrovateľskej služby, zlepšenie jej dostupnosti a rozšírenie počtu uspokojených klientov.

Projekt prispel k vytvoreniu podmienok pre kvalitný život obyvateľov obce, vniesol do ich života rovnocennosť, prispel k zvýšeniu sociálnej integráciu obyvateľov obce a tým prispieva k zvyšovaniu kvality života aj obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 31 800,00 €

Výška príspevku: 27 141,30 €

Rekonštrukcia chodníka na ulici Jesenského v meste Jelšava s cieľom zvýšenia bezpečnosti a dostupnosti inštitúcii

Mesto Jelšava

Rekonštrukcia chodníka na ulici Jesenského v meste Jelšava s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť v tejto oblasti. Hlavným predmetom projektu bola rekonštrukcia a úprava chodníka za účelom zlepšenia bezpečnosti chodcov a zvýšenia dostupnosti a plynulosti pohybu ako aj vytvorenie esteticky príjemného a funkčného prostredia pre obyvateľov mesta a návštevníkov.

Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kvality a ponuky služieb pre obyvateľstvo v území MAS.

Celková výška projektu: 51 498,02 €

Výška príspevku: 48 923,12 €

Sociálny taxík

Občianske združenie Ghmerum

Projektom bol naplnený cieľ zabezpečiť spoločnú prepravu občanov zdravotne znevýhodnených/nemobilných za účelom rozšírenia služieb v oblasti humanizácie sociálnych vzťahov s obyvateľmi.

Služby spoločnej prepravy osôb sú k dispozícii predovšetkým pre obec Gemer a jej susedné obce (Rašice, Levkuška, Otročok, Žiar), čím projekt prispieva k zvyšovaniu kvality života obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 41 350,- €

Výška príspevku: 35 245,- €

Modernizácia a diverzifikácia služieb spoločnosti ALCOOL, s. r. o.

ALCOOL s. r. o.

Projekt bol zameraný na nákup vybavenia pre pálenicu ALCOOL s. r. o. za účelom  jej modernizácie, inovácie a rozšírenia poskytovaných služieb.

Aplikovaním zakúpeného vybavenia do procesu výroby ovocných destilátov, rozširuje spoločnosť svoju ponuku o dva nové produkty – ovocné destiláty a vínne brandy a vytvorí jedno nové pracovné miesto.

Celkovým prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je v zlepšení ekonomického potenciálu vidieckej oblasti obce, tvorba pracovného miesta a tým projekt prispieva k zvýšeniu návštevnosti a  konkurencieschopnosti územia MAS.

Celková výška projektu: 26 389,60 €

Výška príspevku: 14 514,28 €

Terénne a ambulantné služby v obci Sirk

Obec Sirk

Projektom bol naplnený cieľ skvalitniť terénne a ambulantné služby v obci Sirk zakúpením 9- miestneho motorového vozidla. Projekt zefektívnil a uľahčil bežné činnosti pri poskytovaní terénnych a ambulantných foriem služieb v obci Sirk a skvalitnil život občanom pri zabezpečovaní životných potrieb v odľahlých kútoch regiónu Stredného Gemera. 

Projekt prispel k vytváraniu podmienok pre kvalitný život obyvateľov obce, vniesol do ich života rovnocennosť, prispieva k zvýšeniu sociálnej integráciu obyvateľov obce a tým prispieva k zvyšovaniu kvality života aj obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 32 000,- €

Výška príspevku: 28 800,- €

Materiálno-technické vybavenie výdajne stravy Zariadenia opatrovateľskej služby "Cilka" v Revúcej

Mesto Revúca

Projektom bol naplnený cieľ skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb, zvýšiť kvalitu života pre prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v zariadení a zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia výdajne stravy zariadenia Cilka v Revúcej. 

Realizáciou projektu bolo podporených 78 osôb - klientov zariadenia a dosiahli sme tak aj zlepšenie kvality a ponuky služieb pre obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 4 849,00 €

Výška príspevku: 4 606,55 €

Obstaranie motorového vozidla pre výkon terénnych sociálnych služieb

Obec Gemer

Obstaraním 5 miestneho osobného motorového vozidla s úložným priestorom boli vytvorené podmienky pre podporu terénnej formy sociálnej služby (opatrovateľskej služby) a jej zvýšenie kvality, efektivity a uľahčenie činnosti opatrovateliek pri poskytovaní terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb

Projekt prispel k vytvoreniu podmienok pre kvalitný život obyvateľov obce, vniesol do ich života rovnocennosť, prispel k zvýšeniu sociálnej integráciu obyvateľov obce a tým prispieva k zvyšovaniu kvality života aj obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 19 351,99 €

Výška príspevku: 17 416,79 €

Traktor s neseným zariadením na čistenie komunikácií

IBBE Services s.r.o.

V rámci projektu bol zakúpený traktor so zametacou kefou za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti podniku, vytvorenia novej služby a zvýšenia zamestnanosti na území Stredného Gemera a to prostredníctvom obstarania traktora s prídavným zariadením na čistenie komunikácií. 

Projektom boli vytvorené 2 pracovné miesta, ktoré sú prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer ako aj zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti a zvýšenie konkurencieschopnosti územia.

Celková výška projektu: 231 959,- €

Výška príspevku: 99 000,- €

Úprava exteriéru budovy Zariadenia opatrovateľskej služby "Cilka" v Revúcej 

Mesto Revúca

V rámci projektu bolo realizované zastrešenie existujúcej rampy pre bezbariérový prístup a doplnenie spevnenej plochy zo všetkých strán prístupu do zariadenia opatrovateľskej služby „Cilka“, kde sa klienti za asistencie opatrovateľov alebo rodinných príslušníkov môžu teraz pohybovať

Objekt zariadenia tak poskytuje lepší a bezpečnejší prístupu zamestnancov zariadenia pri manipulácii s imobilnými klientmi. Zvýšila sa kvalita poskytovaných sociálnych služieb, komfort a kvality života seniorov v zariadení a skrášlil sa exteriér budovy mesta Revúca.

Prínosom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti územia a zlepšenie kvality života obyvateľov Stredného Gemera.

Celková výška projektu: 38 837,54 €

Výška príspevku: 36 895,67 €

Obstaranie rýpadla za účelom rozvoja podnikania

IBBE Services s.r.o.

V rámci projektu bolo zakúpené kolesové rýpadlo na poskytovanie špecializovaných stavebných prác ktoré zahŕňajú čistenie stavenísk, výkopy, zavážanie, zrovnávanie a profilovanie stavenísk, kopanie základových jám, odstraňovanie skál a kameňov, úpravy terénov a ďalšie prípravné práce k realizácii rôznych stavieb.  

Projektom boli vytvorené 2 pracovné miesta, ktoré sú prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer ako aj zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti a zvýšenie konkurencieschopnosti územia.

Celková výška projektu: 154 870,- €

Výška príspevku: 85 178,50 €

 Nákup osobného automobilu pre poskytovanie terénnych služieb v Revúcej

Mesto Revúca

Celková výška projektu: 14 995 €

Výška príspevku: 13 495,50 €

Technické vybavenie firmy JaM-LIMBA

JaM-LIMBA, s.r.o.   

Projekt bol zameraný rozšírenie služieb spoločnosti JaM-LIMBA, s.r.o.  o stavebné zemné, búracie a výkopové práce. 

V rámci projektu bol obstaraný nakladač schopný realizovať zemné, prípadne búracie práce v malom priestore napríklad vo dvoroch rodinných domov, úzkych uličkách, v malých priestoroch firiem, na staveniskách a pod. a taktiež slúži aj ako malý pomocný stroj pri manipulácii s drevom a rezivom v rámci firmy.  Zakúpený náves slúži na prepravu nakladača na miesto výkonu práce a zároveň na odvoz odpadov výkopových a búracích prác, taktiež na odvoz produktov a odpadov z piliarskej výroby v rámci firmy. 

Celkovým prínosom projektu pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti, tvorba pracovného miesta. Projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti územia MAS rozvoja miestnej ekonomiky.

Celková výška projektu: 105 000,- €

Výška príspevku: 57 750,- €

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset