Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb – obec Chyžné

 Obec Chyžné

Projektom bol naplnený cieľ zabezpečiť prepravu obyvateľov za účelom

dostupnosti absentujúcich služieb v oblasti hromadnej dopravy osôb ako jedinej možnej prepravy a tým sa prispelo ku kvalite služieb obyvateľstvu a k prepojenosti obce s vidieckymi centrami, mestami Revúca a Jelšava.

Celková výška projektu: 30 700

Výška príspevku: 29 165