Rozšírenie služieb Skiba s.r.o.

Skiba s.r.o.

V rámci projektu boli zakúpené stroje na špeciálne účely poskytovania stavebných prác pri výstavbe cyklo-infraštruktúry, t.j. budovanie cyklotrás a bike parkov.

Projekt prispieva najmä k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu a to podporou zamestnanosti (vytvorením 0,5 pracovného miesta vo firme), zvýšením konkurencieschopnosti firmy a tým aj regiónu, rozšírenie poskytovaných služieb a zníženie chudoby v regióne MAS.

Celková výška projektu: 90 044

Výška príspevku: 49 524,20