Terénne a ambulantné služby v obci Sirk

Obec Sirk

Projektom bol naplnený cieľ skvalitniť terénne a ambulantné služby v obci Sirk zakúpením 9- miestneho motorového vozidla. Projekt zefektívnil a uľahčil bežné činnosti pri poskytovaní terénnych a ambulantných foriem služieb v obci Sirk a skvalitnil život občanom pri zabezpečovaní životných potrieb v odľahlých kútoch regiónu Stredného Gemera. 

Projekt prispel k vytváraniu podmienok pre kvalitný život obyvateľov obce, vniesol do ich života rovnocennosť, prispieva k zvýšeniu sociálnej integráciu obyvateľov obce a tým prispieva k zvyšovaniu kvality života aj obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 32 000,- €

Výška príspevku: 28 800,- €