Petícia - Zachráňme prístup LEADER na Slovensku

Národná sieť miestnych akčných skupín spustila petíciu - Zachráňme prístup LEADER na Slovensku

Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR vyzýva na záchranu
prístupu LEADER na slovenskom vidieku. V celej Európskej únii je LEADER
katalyzátorom rozvoja vidieka a miestne akčné skupiny prinášajú do regiónu
milióny eur. Na Slovensku je však situácia úplne opačná. V programovom
období, ktoré sa končí, LEADER na Slovensku nebol takmer vôbec využitý.

„Dôvodom sú neskoro a zle nastavené pravidlá. Slovenský vidiek tak prichádza o
milióny eur. Je to krok späť, pretože v minulosti bolo vďaka prístupu LEADER aj na
Slovensku podporených mnoho adresných projektov pre obce, podnikateľov, aj tretí
sektor. Priniesli skvalitnenie života a podporu miestnej ekonomiky na slovenskom
vidieku,“ vysvetľuje predseda NS MAS Štefan Škultéty.
NS MAS preto v petícii požaduje zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov
implementácie na strane riadiacich orgánov – Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR, Pôdohospodárska platobná agentúra. Nečinnosť riadiacich orgánov je hrozbou
pre LEADER a celý slovenský vidiek. „Oprávnené subjekty nemajú záujem zapájať
sa do výziev o príspevky kvôli neprimeranej administratívnej záťaži a neúmerne dlhej
dobe vyhodnocovania projektov. Tá v niektorých prípadoch prekračuje dva roky od
podania projektu,“ opisuje situáciu podpredseda NS MAS Igor Pašmík. Čerpanie
podľa jeho skúseností znižujú nejasné inštrukcie ohľadne oprávnenosti jednotlivých
aktivít a podporovaných činností. „Zbytočná komplikovanosť procesov a extrémna
byrokratická záťaž už teraz ohrozujú aj programové obdobie 2021-2027 a efektívne
čerpanie prostriedkov,“ upozorňuje Igor Pašmík.
Národná sieť MAS žiada aj navýšenie zdrojov na financovanie prístupu LEADER
z Programu rozvoja vidieka, Operačného programu (OP) Slovensko, prípadne iných
zdrojov. „Slovensko ako jediná krajina v rámci Európskej únie ide opačným smerom,
a od multifondového zamerania sa odvracia. Prístup LEADER ostane v podstate
posledným nástrojom, prostredníctvom ktorého budú môcť obce čerpať prostriedky
na lokálne potreby a zámery,“ zdôrazňuje podpredseda NS MAS Peter Nemček. Ako
dodáva, prostredníctvom EŠIF sa budú podporovať primárne veľké a integrované
projekty: „Malé adresne cielené projekty v tejto konkurencii uspejú len ťažko, preto je
potrebné pristúpiť k multifondovému prístupu a to financovaniu projektov
prostredníctvom miestnych akčných skupín aj z Operačného programu Slovensko či
iných zdrojov. Aktuálne je v rámci OP Slovensko na podporu rozvoja vidieka
prostredníctvom MAS vyčlenených doslova nula eur. Pri adekvátnej výške
nenávratného finančného príspevku je možné v regiónoch podporiť miestne kapacity
a zabezpečiť rozvoj naprieč všetkými odvetviami ako je podnikanie, školstvo, kultúra,
poľnohospodárstvo, životne prostredie, turizmus, zdravotníctvo, atď.“

Národná sieť MAS pripomína, že nepripravenosť metodických dokumentov na strane
riadiacich orgánov spôsobila neefektívne míňanie prostriedkov na chod kancelárií
miestnych akčných skupín, ktoré administratívne a personálne zabezpečujú
vyhodnocovanie jednotlivých projektov. Mnohé miestne akčné skupiny už teraz
nemajú z čoho pokryť svoje financovanie a hrozí im kolaps. Preto je nevyhnutné
zabezpečiť udržateľnosť miestnych akčných skupín ako nositeľa všestranného
rozvoja vidieckych regiónov.
Všetky požiadavky NS MAS spolu úzko súvisia a je potrebné riešiť ich súbežne
a koordinovane. Je nevyhnutné zachrániť momentálne prebiehajúce obdobie
a existujúce miestne akčné skupiny, aby bolo možné preliať príklady dobrej praxe
a fungovania aj do ďalšieho obdobia. S tým úzko súvisí promptná a efektívna
príprava budúceho programového obdobia. „Požadujeme urgentnú prípravu
programového obdobia 2021 – 2027, ktorá umožní efektívny rozvoj vidieka.
Chronický neúspech a nepripravenosť slovenských riadiacich orgánov sú
označované za medzinárodnú hanbu. Aj samotné členské štáty riešia neúspech a
fiasko realizácie tohto obdobia na Slovensku. Naši partneri v susedných krajinách
v súvislosti s prístupom LEADER už pripravujú výzvy na predkladanie projektov
v rámci nového programového obdobia 2021-2027, zatiaľ čo slovenské riadiace
orgány ešte len veľmi ťažkopádne začínajú uvoľňovať finančné prostriedky
z programového obdobia 2014-2020,“ uzatvára predseda NS MAS Štefan Škultéty
a dodáva, že petícia za záchranu prístupu LEADER na Slovensku je zverejnená na
stránke mojapeticia.sk, kde ju môže podpísať každý človek, ktorému záleží na
podpore a rozvoji slovenského vidieka.

https://www.mojapeticia.sk/campaign/zachranme-pristup-leader-na-slovensku/943ea19d-5874-4bc5-b0b2-65f5499d966a?fbclid=IwAR3v1hAIZQDhTkaakdNv4oZH8R3CgD1HgqyjO1iBZdUybtzCTesW9hps-Bg

NS MAS SR

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset