IROP-CLLD-R013-512-002 - výzva

Dôležitý oznam - Výzva uzavretá k 28.2.2023

VSP-Stredný Gemer informuje potencionálnych žiadateľom, že výzva bude zrušená k 28.2.2023, z dôvodu presunu finančných prostriedkov na iné opatrenia v zmysle aktualizácie Konceptu Implementácie stratégie CLLD.

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dĺžka trvania výzvy: od 16.9.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo2. kolox. kolo
15.12.202015.03.2021Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 15.3.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000 €

Dokumenty na stiahnutie:

IROP-CLLD-R013-512-002.rar

IROP-CLLD-R013-512-002.zip

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset