IROP-CLLD-R013-512-004 - výzva

Dôležitý oznam -Výzva uzavretá k 28.2.2023

VSP-Stredný Gemer informuje potencionálnych žiadateľom, že výzva bude predčasne uzatvorená k 28.2.2023 z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu a vzorov ktoré sa naň odvolávajú a zmeny plánuje zapracovať do novej výzvy na rovnakú aktivitu.

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a voverejných infraštruktúrach

Aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Dĺžka trvania výzvy: od 23.10.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola
12n
15.01.202115.04.2021Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 15.4.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 65 429,5 €

Dokumenty na stiahnutie

IROP-CLLD-R013-512-004.rar

IROP-CLLD-R013-512-004.zip

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset