Výzva IROP-CLLD-R013-512-008

VSP - Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel

Dĺžka trvania výzvy: od 7.3.2023 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

12n
15.4.202315.5.2023Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 15.4.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 172 942,98 €

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-R013-512-008.pdf

Príloha č. 2 výzvy -Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a výdavkov IROP-CLLD-R013-512-008.pdf

Príloha č. 3 výzvy -Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-R013-512-008.pdf

Príloha č. 4 výzvy -Kritéria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-512-008.pdf

Príloha č. 1 výzvy -Formulár ZoPr IROP-CLLD-R013-512-008.docx

Príloha č. 01 ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-512-008.docx

Príloha č. 02 ZoPr- Úverový prisľúb IROP-CLLD-R013-512-008.docx

Príloha č. 05 ZoPr- Rozpočet projektu IROP-CLLD-R013-512-008.xlsx

Príloha č. 06 ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin. situácie IROP-CLLD-R013-512-008.xlsx

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
+421 948 001 086
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Mgr. Lenka Komendová
+421 902 375 554
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset