Výzva IROP-CLLD-R013-512-010

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  príspevku  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a voverejných infraštruktúrach

Aktivita C1 Komunitné sociálne služby

Dĺžka trvania výzvy: od 7.3.2023 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

12n
15.4.202315.5.2023Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 15.8.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 1 375,08 €

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-R013-512-010.pdf

Príloha č. 2 výzvy -Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a výdavkov IROP-CLLD-R013-512-010.pdf

Príloha č. 3 výzvy -Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-R013-512-010.pdf

Príloha č. 4 výzvy -Kritéria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-512-010.pdf

Príloha č. 1 výzvy -Formulár ZoPr IROP-CLLD-R013-512-010.docx

Príloha č. 01 ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-512-010.docx

Príloha č. 02 ZoPr-Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-R013-512-010.xlsx

Príloha č. 02a ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-R013-512-010.pdf

Príloha č. 02b ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-R013-512-010.pdf

Príloha č. 03 ZoPr-_Úverový prisľúb IROP-CLLD-R013-512-010.docx

Príloha č. 06 ZoPr- Rozpočet projektu IROP-CLLD-R013-512-010.xlsx

Príloha č. 07 ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin. situácie IROP-CLLD-R013-512-010.xlsx

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
+421 948 001 086
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Mgr. Lenka Komendová
+421 902 375 554
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset