Výzva MAS_023/8.5/4 - aktualizácia č. 1

VSP - Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 pre opatrenie:

8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizácia výzvy č.1

- predĺženíe termínu predkladania ŽoNFP od 11.6.2024 do 31.7.2024

- prílohy k výzve ostávajú nezmenenéDokumenty na stiahnutie:

Aktualizacia vyzvy MAS - CLLD - MAS_0238.54.pdf

Prílohy ku výzve:

Prilohy vyzvy MAS_023_8.5_4.zip

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset