O nás

Miestna akčná skupina (MAS)

Vznik spolupráce verejných a súkromných organizácií v Strednom Gemeri je spojené so vznikom Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie Stredného Gemera (LPSI SG) v roku 2004. Na základe aktivít a požiadaviek starostov a primátorov obcí a miest okresu Revúca, združených v Združení miest a obcí Stredného Gemera a troch obcí okresu Rimavská Sobota (Krokava, Ratkovská Lehota a Ratkovská Suchá) spadajúcich do MR Ratková a okolie sa v závere roka 2005 začali prvé kroky k vytvoreniu spoločného verejno-súkromného partnerstva. V období rokov 2005-2006 pôsobilo VSP Stredného Gemera na neinštitucionalizovanej báze, pričom využívalo pre svoje zámery kapacity LPSI SG. Po útlme aktivít spôsobenom ukončením podpory lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie v roku 2006 sa v druhej polovici roka 2007 sformovala požiadavka vytvorenia inštitucionalizovanej formy verejno-súkromného partnerstva. Začiatkom roka 2008 sa MR Magnezit, Pod Mútnom, Ratková a okolie a Turiec v Gemeri dohodli  na založení občianskeho združenia VSP – Stredný Gemer. 23.4.2008 sa v Chyžnom stretli zástupcovia partnerov a schválili založenie občianskeho združenia, ktoré bolo zaregistrované 09.05.2008. Následne v druhej polovici roka 2008 sa obce združené v MR Pod Mútnom rozhodli z VSP vystúpiť.  Po založení v roku 2008 bolo vo VSP SG evidovaných 20 členov, z toho boli 4 zástupcovia verejného sektora, 4 zástupcovia občianskeho sektora a 12 zástupcov súkromného sektora.

V roku 2008 - 2009 prebiehal proces transformovania partnerstva na partnerstvo fungujúce na princípoch LEADER. Tento proces bol zavŕšený vypracovaním Integrovanej stratégie rozvoja územia Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer na roky 2009-2015. Rozvoj územia a budovanie partnerstva sa v rokoch 2008-2009 realizovalo s podporou Úradu BBSK. Tieto prostriedky boli využité najmä na aktivity spojené s budovaním partnerstva, tvorbu spoločnej stratégie a zabezpečenie informovanosti obyvateľstva (web stránka, informačné a propagačné materiály), uskutočnilo sa viacero verejných stretnutí.

V roku 2010 predložilo VSP SG žiadosť o podporu integrovanej stratégie do výzvy PRV os 4 LEADER, ale žiadosť nebola podporená, čo spôsobilo značné rozčarovanie členov partnerstva.

V rokoch 2011 - 2012 fungoval manažment partnerstva na dobrovoľnej báze, aktivity partnerstva spočívali hlavne v oblasti koordinácie aktivít členov partnerstva a spolupráce s partnerstvami na úrovni banskobystrického kraja.

V rokoch 2012 - 2014 nastal obmedzenie aktivít partnerstva spôsobené najmä veľmi zlou sociálno-ekonomickou situáciou v regióne a najmä minimom podporných stimulov z národnej a krajskej úrovne. Tento región nedokáže vygenerovať dostatok vlastných zdrojov na budovanie spoločného partnerstva, prioritne členovia partnerstva vrátane samospráv riešia existenčné problémy.

Začiatkom roka 2015 predsedovia štyroch mikroregiónov pôsobiacich na území Stredného Gemera vyvinuli iniciatívu na oživenie aktivít partnerstva. V apríli 2015 sa stretli predsedovia mikroregiónov a bývalých členovia Správnej rady VSP SG. Na stretnutí sa dohodli na zvolaní obnovujúceho Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2015. Partnerstvo na svojom nasledujúcim Valnom zhromaždení (25.júna 2015) schválilo zmenu stanov, zvolilo orgány Partnerstva a plán oživenia činnosti VSP SG.

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset